Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Dagens visa

MusikPosted by LisaEir Fri, September 16, 2016 12:26:00
Klicka på bilden så hamnar du på Youtube och Laleh's Bara få vara mig själv.
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post135

Ett samtal mellan Någon och Ingen

LisaEirPosted by LisaEir Fri, September 16, 2016 12:15:01
Att tänka kan vara kul och ibland ploppar de mest lustiga tankar upp.
Som denna om Ingen och Någon.

Hej, vad heter du? frågar Någon.

Jag heter Ingen, svarar Ingen. Vad heter du själv?

Jag heter Någon, svarar Någon artigt.

Så säg mig, säger Någon till Ingen, litar du på mig?

Jadå absolut, svarar Ingen.

Så litar Ingen på Någon. Då kan man ju undra, ljuger Någon eller Ingen? Eller finns kanske rent av inte Någon eller Ingen och om någon inte finns hur kan då någon prata med ingen?

Jaha, det där är En tanke så god som någon som man kan ha så där en helt vanlig torsdagskväll i mitten av september.Ha dé! Kram
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post134

Lite miljöfakta om Vad kostar din burgare egentligen?

Djur, Natur, MänniskorPosted by LisaEir Mon, August 15, 2016 12:57:36


För att ladda ner filmen Cowspiracy och för att se infografen i större format besök Cowspiracy


Ha en fin dag :)
Kram, LisaE

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post133

Ibland...

LisaEirPosted by LisaEir Mon, April 18, 2016 11:15:59
Ibland går tiden utan att man egentligen riktigt hänger med bara för att man egentligen inte riktigt vill hänga med den. Kan man stanna den en stund?

Klicka på bilden och lyssna på
This Old Dark Machine med James Vincent McMorrow
(länken öppnas i nytt fönster)


  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post132

Girighet-Greed

LisaEirPosted by LisaEir Fri, January 08, 2016 13:10:53
Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.
Girighet kommer troligen från en djup inre rädsla och ett behov av att skydda sig.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.


Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen....varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?


Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.

Att vara girig är ok så länge ingen eller inget annat får betela priset för ens girighet.
Greed is an emotion of immensely destructive force!


Greed is nothing more than a huge over all powering need of power and ownership.
Greed is a very strong sense of wanting and acquiring without regard for anything or anyone other than oneself and to satisfy the own needs.
Greed probably comes from an inner emotion of deep fear and a need of protecting oneself.

No one would really want be called greedy and selfish! Then it is easier for the conscience to choose to ignore.


Each of us living on Earth has both rights and responsibilities. An important duty towards the Earth and life here is doing our best to protect and take care of. The more people who take personal responsibility for our common home here in the universe, the better this home will be. And it will thrive in life and prosperity for the benefit of all who live here now and for many generations to come.

We have the intelligence, we have the knowledge .... why do we not have the ability to see beyond our own little personal human sphere and instead use all our knowledge and intelligence to something good for everyone and everything that lives and live here?


Think of the brain, heart and an open mind without fear of what is unknown.

To be greedy is ok as long as no one or nothing has to pay the prize for your greed!By:
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post131

Högkänsliga Personer-High Sensitive Persons

&AlltMöjligtPosted by LisaEir Thu, January 07, 2016 10:11:03

(Please scroll down for the English translation)

Högkänsliga pejlar in vågor i luften

Upp emot var femte person är en HSP – en highly sensitive person. Psykologen Elaine Aron beskriver det som att man har en så låg tröskel för sinnesintryck att det påverkar hela livet. Och att känsligheten kan vara både en sårbarhet och en gåva.

Högkänsliga har ett rikt inre liv. Ett knoppande träd kan ge dem ett lyckorus.

Högkänsliga personer antas vara födda med ett känsligare nervsystem som gör att de tar in fler sinnesintryck. Den ökade känsligheten kan både vara en tillgång och en belastning i livet.

”Högkänslighet” handlar inte om en personlighetsstörning – eller en ny bokstavsdiagnos på ett sjukdomstillstånd. (förkortningen HSP används ofta för högkänsliga personer). Högkänslighet är inte ett sjukdomstillstånd, det är ett personlighetsdrag, sådan man är "by design" så att säga.

 Högkänsliga personer löper en viss ökad risk att drabbas av depression, ångest och andra stressrelaterade symtom. Fokuserar man bara på de problem som högkänsligheten kan leda till, är det lätt att misstolka den som ett slags sjukdomstillstånd.

Men högkänsligheten är ett personlighetsdrag. På samma sätt som vissa har utrustats med en ovanligt hög ”gåsfaktor” som gör att de flesta motgångar rinner av, påverkas andra människor extra mycket av såväl känslomässiga som sensoriska sinnesintryck.

 Högkänsliga har inte utrustats med bättre näsor, skarpare syn eller bättre hörsel. Däremot har de en lägre tröskel för att ta in olika slags sinnesintryck och deras hjärnor bearbetar informationen på ett djupare sätt. Ett sätt som kan liknas vid högkänsligheten hos de sorteringsmaskiner som används för att dela in nyskördade apelsiner eller annan frukt efter storlek och vikt.

Om de flesta människor delar in apelsinerna i fem olika fack, använder en högkänslig person kanske 25 fack. Att sortera all information så noggrant tar mycket psykisk kraft och får den högkänslige inte tillräckligt mycket tid för återhämtning är risken för ohälsa stor. Men det kan också vara fantastiskt att uppleva tillvaron så nyansrik. Många har till exempel starka natur- och konstupplevelser,Källa: Elaine AronHar alltid undrat varför det verkar som att jag känner in mer "i luften" så att säga än vad många andra verkar göra. När jag hittade detta om HSP's kändes det som om mycket plötsligt föll på plats./LE.SJag blev glad och förvånad när jag en dag snubblade över Elaine Arons artiklar om sin forskning om högkänsliga personer. Glad för jag fick så många frågor besvarade. Förvånad eftersom jag varit helt omedveten om att jag var en av 15-20% av den globala befolkningen.
Vi är olika men ändå lika. Är du som jag? Är du också en högkänslig person?

Klicka på bilden här nedan för att komma till en svensk sida om högkänslighet.

Öppnas i nytt fönster

Här hittar du också ett enkelt självtest.


Med all min kärlek

English Translation:

High sensitivity people can sense the airwaves.
Nearly every fifth person is a HSP - a highly sensitive person. Psychologist Elaine Aron describes it as having a low threshold for sensory impressions that it affects your whole life. And that the sensitivity can be both a vulnerability and a gift.

High-sensitivity persons has a rich inner life. A budding tree can give them an euphoria.
Highly sensitive people are believed to be born with a sensitive nervous system that enables them to take in more senses. The increased sensitivity can be both an asset and a burden in life.


"HIGH SENSITIVITY" is not about a personality disorder - or a new letter diagnostics (acronym HSP often used for highly sensitive people).

Highly sensitive people are at a slightly increased risk of depression, anxiety and other stress related disorders. If you simply focus on the problems the high sensitivity can lead to, it is easy to misinterpret it as a kind of illness.

The high sensitivity is a personality trait. In the same way that some have been equipped with an unusually high "goose factor" which allows most adversity runs off, other people have extra amounts of both emotional and sensory impressions.

High-sensitivities has not been equipped with better noses, sharper vision and better hearing. However, they have a lower threshold for taking in various impressions and their brains process information in a deeper way.
One way that can be compared to the high sesitivity of the machines used to divide the freshly harvested oranges or other fruit by size and weight.

If most people share the oranges into five different compartments, a highly sensitive person may be using 25 compartments. To sort all information in such a way takes a lot of mental strength and if the high sensitive doesn't get not enough time for recovery, the risk of illness large.
But it can also be amazing to experience life as nuanced. Many HSpeople have such strong natural and artistic experiences.

Source: Elaine Aron


I myself have always wondered why it seems as if I sence more 'in the air' so to speak, than what others seem to do.

I was pleased and surprised when I one day stumbled across Elaine Aron's articles about her research on highly sensitive people. Glad because I got so many questions answered, and it felt as if a huge weight suddenly disappeared from my senses. Surprised because I was totally unaware that I was one of 15-20% of the global population.
We are different yet equal. Are you like me? Are you too an High sensitive person?


Click on the picture below to come to an English page about Highly Sensitive Persons.
Opens in a new window

Here you will also find a short self test.


With all my Love

_________________________________________________________________  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post130

Klimatmarchen 2015

Djur, Natur, MänniskorPosted by LisaEir Sat, October 17, 2015 10:45:09

Den 29 november 2015 samlas människor i manifestationer över hela världen - timmarna innan det avgörande klimatmötet inleds i Paris.

Förra året deltog nästan 700 000 människor i 162 länder i den största gemensamma klimatmanifestationen någonsin. I år ska vi göra det ännu större. Redan nu är det nästan tusen evenemang planerade globalt, och fler tillkommer hela tiden.

Vi är en del av en global klimatrörelse, som kräver politiskt ansvarstagande, som kräver förändring. Vår chans är nu, och vi tänker ta den. Vi accepterar inte något annat än ambitiösa klimatåtaganden - de fossila bränslena måste stanna i marken och en omställning måste genomföras till 100% förnybar energi!

Var med du också! Delta i evenemang nära dig eller ordna ett eget där du bor.

Klicka på länken för att hitta din närmaste manifestationmarch Tillsammans för klimatet

Själv kommer jag att delta i Malmö. Hoppas du också bestämmer dig för att marchera med och visa att du bryr dig :) Vi ses där!

Klicka HÄR för att komma till Facebook event info om Climate March Malmö!

In English, scroll down!


Kram

On 29 November 2015, people gather at rallies across the globe - hours before the crucial climate summit begins in Paris.

Last year participated nearly 700 000 people in 162 countries in the largest joint climate demonstration ever. This year we will make it even bigger. Even now it is almost a thousand events planned globally, and more are being added all the time.

We are part of a global climate movement, which requires that political responsibility that requires change. Our opportunity is now, and we intend to take it. We do not accept anything but ambitious climate commitments - the fossil fuels must stay in the ground and a conversion must be implemented to 100% renewable energy!

Join now! Attend events near you or organize your own where you live.

Click on the link to find your nearest manifestation march Together for the climate

I myself will be participating in Malmoe. Hope you also decide to march in and show that you care :) See you there!

Hugs, Lisa  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post129

Höstdagjämningen

LisaEirPosted by LisaEir Wed, September 23, 2015 14:25:13

Höstdagjämningen inträffar när solskivans centrum passerar gränsen mellan norra och södra himmelssfären det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på himmelsekvatorn där passagen sker kallas höstdagjämningspunkten.

Vid höstdagjämningen är natten nästan lika lång som dagen överallt på jordytan. Att dagen ändå fortfarande är något längre beror på horisontalrefraktion, en optisk effekt som kröker horisonten, samt på gryning och skymning

I min del av världen (Skandinavien) infaller höstdagjämningen kl: 08.21 den 23 september.

Höstdagjämningen är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse.
Den inträffar vid en bestämd tidpunkt, vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i vilken tidszon man befinner sig. På grund av skottårscykeln varierar tidpunkten för höstdagjämningen, varför den på norra halvklotet kan inträffa antingen den 22 eller 23 september.

Klicka på bilden för att lyssna till den vackra musiken Mabon av Lisa Thiel

Youtubelänk. Öppnas i nytt fönsterAutumnal Equinox occurs when the center of the face of the sun crosses the border between the northern and southern celestial sphere, that is, passing the celestial equator. The point on the celestial equator, where the passage takes place is called the Autumnal Equinox.

At the autumnal equinox, the night is almost as long as the day everywhere on earth. That the day still remains somewhat longer depends on the horisontal refraktion, an optical effect curving the horizon, and at dawn and dusk

In my part of the world (Scandinavia) autumnal equinox occurs at: 8:21 on 23 September.

The autumnal equinox is not a day, it is an instantaneous event.
It occurs at a particular time, which is different at different places on Earth, depending on which time zone you are in. Because of the leap year cycle vary the time of the autumnal equinox, which is why the northern hemisphere equinox may occur either on 22 or 23 September.

Click on the image above to listen to the beautiful music for Mabon by Lisa Thiel

Youtube link. Opens in new windowWith love to all and a wish of a beautiful autumn. Stay true to yourself !

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post128
Next »