Ceciderunt Moenia

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Högkänsliga Personer-High Sensitive Persons

&AlltMöjligtPosted by LisaEir Thu, January 07, 2016 10:11:03

(Please scroll down for the English translation)

Högkänsliga pejlar in vågor i luften

Upp emot var femte person är en HSP – en highly sensitive person. Psykologen Elaine Aron beskriver det som att man har en så låg tröskel för sinnesintryck att det påverkar hela livet. Och att känsligheten kan vara både en sårbarhet och en gåva.

Högkänsliga har ett rikt inre liv. Ett knoppande träd kan ge dem ett lyckorus.

Högkänsliga personer antas vara födda med ett känsligare nervsystem som gör att de tar in fler sinnesintryck. Den ökade känsligheten kan både vara en tillgång och en belastning i livet.

”Högkänslighet” handlar inte om en personlighetsstörning – eller en ny bokstavsdiagnos på ett sjukdomstillstånd. (förkortningen HSP används ofta för högkänsliga personer). Högkänslighet är inte ett sjukdomstillstånd, det är ett personlighetsdrag, sådan man är "by design" så att säga.

 Högkänsliga personer löper en viss ökad risk att drabbas av depression, ångest och andra stressrelaterade symtom. Fokuserar man bara på de problem som högkänsligheten kan leda till, är det lätt att misstolka den som ett slags sjukdomstillstånd.

Men högkänsligheten är ett personlighetsdrag. På samma sätt som vissa har utrustats med en ovanligt hög ”gåsfaktor” som gör att de flesta motgångar rinner av, påverkas andra människor extra mycket av såväl känslomässiga som sensoriska sinnesintryck.

 Högkänsliga har inte utrustats med bättre näsor, skarpare syn eller bättre hörsel. Däremot har de en lägre tröskel för att ta in olika slags sinnesintryck och deras hjärnor bearbetar informationen på ett djupare sätt. Ett sätt som kan liknas vid högkänsligheten hos de sorteringsmaskiner som används för att dela in nyskördade apelsiner eller annan frukt efter storlek och vikt.

Om de flesta människor delar in apelsinerna i fem olika fack, använder en högkänslig person kanske 25 fack. Att sortera all information så noggrant tar mycket psykisk kraft och får den högkänslige inte tillräckligt mycket tid för återhämtning är risken för ohälsa stor. Men det kan också vara fantastiskt att uppleva tillvaron så nyansrik. Många har till exempel starka natur- och konstupplevelser,Källa: Elaine AronHar alltid undrat varför det verkar som att jag känner in mer "i luften" så att säga än vad många andra verkar göra. När jag hittade detta om HSP's kändes det som om mycket plötsligt föll på plats./LE.SJag blev glad och förvånad när jag en dag snubblade över Elaine Arons artiklar om sin forskning om högkänsliga personer. Glad för jag fick så många frågor besvarade. Förvånad eftersom jag varit helt omedveten om att jag var en av 15-20% av den globala befolkningen.
Vi är olika men ändå lika. Är du som jag? Är du också en högkänslig person?

Klicka på bilden här nedan för att komma till en svensk sida om högkänslighet.

Öppnas i nytt fönster

Här hittar du också ett enkelt självtest.


Med all min kärlek

English Translation:

High sensitivity people can sense the airwaves.
Nearly every fifth person is a HSP - a highly sensitive person. Psychologist Elaine Aron describes it as having a low threshold for sensory impressions that it affects your whole life. And that the sensitivity can be both a vulnerability and a gift.

High-sensitivity persons has a rich inner life. A budding tree can give them an euphoria.
Highly sensitive people are believed to be born with a sensitive nervous system that enables them to take in more senses. The increased sensitivity can be both an asset and a burden in life.


"HIGH SENSITIVITY" is not about a personality disorder - or a new letter diagnostics (acronym HSP often used for highly sensitive people).

Highly sensitive people are at a slightly increased risk of depression, anxiety and other stress related disorders. If you simply focus on the problems the high sensitivity can lead to, it is easy to misinterpret it as a kind of illness.

The high sensitivity is a personality trait. In the same way that some have been equipped with an unusually high "goose factor" which allows most adversity runs off, other people have extra amounts of both emotional and sensory impressions.

High-sensitivities has not been equipped with better noses, sharper vision and better hearing. However, they have a lower threshold for taking in various impressions and their brains process information in a deeper way.
One way that can be compared to the high sesitivity of the machines used to divide the freshly harvested oranges or other fruit by size and weight.

If most people share the oranges into five different compartments, a highly sensitive person may be using 25 compartments. To sort all information in such a way takes a lot of mental strength and if the high sensitive doesn't get not enough time for recovery, the risk of illness large.
But it can also be amazing to experience life as nuanced. Many HSpeople have such strong natural and artistic experiences.

Source: Elaine Aron


I myself have always wondered why it seems as if I sence more 'in the air' so to speak, than what others seem to do.

I was pleased and surprised when I one day stumbled across Elaine Aron's articles about her research on highly sensitive people. Glad because I got so many questions answered, and it felt as if a huge weight suddenly disappeared from my senses. Surprised because I was totally unaware that I was one of 15-20% of the global population.
We are different yet equal. Are you like me? Are you too an High sensitive person?


Click on the picture below to come to an English page about Highly Sensitive Persons.
Opens in a new window

Here you will also find a short self test.


With all my Love

_________________________________________________________________  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post130

Where are you in the world?

&AlltMöjligtPosted by Lisa Tue, January 28, 2014 10:11:16

To ponder over for a moment or two -
When you think of all of us - Who do you include in "All of us"?

Did you exclude or include plants, fish, insects, birds, animals etc in your thought?  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post103

Sånt man inte måste veta :)

&AlltMöjligtPosted by Lisa Wed, January 15, 2014 12:18:16
Onödigt vetande 1:
Ett genomsnittligt människohuvud har fler än 100 000 hårstrån. Av dessa tappar man 100 om dagen. Ett hårstrås genomsnittliga livslängd är 5 år.
Bild: Hårstrå i ganska kraftig förstoring!


Onödigt vetande 2:
Om man fyller ett konformat snapsglas till halva höjden är glaset bara fyllt till 12-13%. Alltså mer halvtomt än halvfullt.


Onödigt vetande 3:
Den kortaste rulltrappan i världen är bara 8,43 cm lång och finns i Japan.
Den är så liten att den inte ens syns på bilden...men dock...den är där ändå :)Ha en god onsdag. Mvh

  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post94

Apropå sommar/vintertid

&AlltMöjligtPosted by Lisa Sun, January 12, 2014 12:39:33


Så sant som det var sagt!  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post91

Ridiculous Standard Of Beauty

&AlltMöjligtPosted by Lisa Fri, November 01, 2013 10:28:04
Att många kvinnors skönhetsideal grundar sig på en lögn det vet vi redan. Men kolla in denna snabba, 47 sekunder, "makeovern" vid en fotosession, här syns lögnen i alla sin nakenhet.
Inte konstigt att frustrerade gamla tanter som börjar åldras och unga flickor som är missnöjda med nästintill allt hos sig själv i tonåren blir superstressade när dom jämför sig med en osannolik Barbie.

Kvinnor i alla åldrar borde ta sig en funderare på vad dom ställer för krav på sig själv och vad dom egentligen jämför sig med och varför dom överhuvudtaget jämför sig med någon annan än sig själv.
Gräset är sällan grönare någon annan stans hur mycket man än vill tro det...och man har alltid sig själv med sig, med allt vad det innebär, hur mycket man än försöker ändra sitt yttre.
Och, kvinnor kanske ska börja fundera på om det är sunda krav och önskningar dom ställer på sig själv, om det är krav och mål som får dom att njuta av livet och må det bästa dom kan må.
Och framför allt även ta en liten funderare på varför och för vems skull så många kvinnor och flickor i alla åldrar ställer fullkomligt orimliga och i de flesta fall ouppnåeliga krav på sig själv.

Män som föredrar fejkade kvinnor borde också ta sig en funderare på vad dom egentligen kräver och vill ha och om det är sunda krav och önskningar som dom ställer på dagens kvinnor.

Själv tycker jag absolut att tjejen som hon ser ut för makeovern är mer attraktiv an den stela dockvarianten. Det säger jag inte för att vara politiskt korrekt utan för att det äkta är alltid att föredra framför fejk. Och helst när det gäller människor.

Klicka HÄR så öppnar sig länken till videon i nytt fönster.
Videon kommer från Upworthy.com

Var tacksam för det du föddes med och var tacksam att det är du och älska dig själv sådan som du är.

Det låter som en klyscha men är sant - Det har ingen betydelse hur du ser ut på utsidan om insidan är bitter och missnöjd.

Såsom glädje och kärlek skiner igenom och speglar ditt inre i ditt yttre utseende så skiner även bitterhet, avund, hat igenom och och speglar ditt inre i ditt yttre.
Allt vad du har inom dig speglas i ditt yttre oavsett hur polerad ytan är.

Kramisar från Lisa


  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post49

Kanin vallar får

&AlltMöjligtPosted by Lisa Fri, October 11, 2013 11:07:05
YouTube klipp om kaninen Champis som vallar får :)

Klicka på bilden, länken öppnas i nytt fönster.
  • Comments(0)//cecideruntmoenia.lisan.se/#post20